Privatumo politika

Privatumo politika

1.              Bendrosios nuostatos

1.1           UAB „Liubitas“ („Įmonė“) saugo ir gerbia tinklapio vartotojų („Asmenys“) privatumą.
1.2           Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje, numato pagrindus, kuriais Įmonė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis arba kuriuos Įmonei suteikia patys Asmenys („Politika“). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Įmonės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.
1.3           Ši Politika taikoma visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę tinklapyje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
1.4           Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą pažymi, kad sutinka su Naudojimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
1.5           Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo („ADTAĮ“) tikslais, duomenų valdytoju yra laikomas UAB „Liubitas“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 304124518, buveinės adresas Aušros al. 68, Šiauliai.

2.              Informacija, kurią įmonė renka apie asmenis

2.1           Įmonė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:
(a)        informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami formas šioje svetainėje, adresu https://www.liubit.lt („Svetainė“). Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant registracijos formą, teikiant užsakymą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus sistemoje ar kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie svetainės sutrikimus.
(b)        visas susirašinėjimas tarp Asmenų ir Įmonės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);
(c)         duomenys, susiję su sandoriais, sudaromais svetainės elektroninėje parduotuvėje bei Asmenų užsakymų įvykdymu;
(d)        duomenys apie Asmenų naršymo svetainėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
(e)        Asmenų IP adresai.
2.2           Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Politikos 4 dalyje numatytais atvejais 6 dalyje numatytais tikslais.
2.3           Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos.
2.4           Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).

3.              Slapukai

Įmonė svetainėje bei elektroninėje parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Asmenis nuo kitų elektroninės parduotuvės naudotojų. Tokiu būdu Įmonė gali užtikrinti malonesnę patirtį Asmenims, naršantiems svetainę ar elektroninę parduotuvę bei jas tobulinti. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama čia.

4.              Asmens duomenų tvarkymo atvejai

Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
(a)        Asmuo, naudodamasis Įmonės Svetaine ir (ar) Įmonės teikiamomis paslaugomis, suteikia Įmonei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);
(b)        Asmuo duoda sutikimą;
(c)         sudaroma arba vykdoma sutartis su Įmone, kai viena iš šalių yra Asmuo;
(d)        siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus;
(e)        juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Asmens interesai nėra svarbesni.

5.              Asmenų duomenų saugojimas

5.1           Duomenys, kuriuos Įmonė renka iš Asmenų gali būti perduodami ir laikomi teritorijose, esančiose už Europos Ekonominės Erdvės („EEE“). Jie taip pat gali būti tvarkomi personalo, esančio už EEE ribų, kuris yra Bendrovės ar vieno iš Bendrovės tiekėjų darbuotojais. Toks personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su Asmenų užsakymų įvykdymu, Asmenų mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu. Teikdami savo asmens duomenis, Asmenys sutinka su šiuo perdavimu, laikymu bei tvarkymu. Bendrovė imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Asmenų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.
5.2           Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Įmonės serveriuose. Visos mokėjimo operacijos yra šifruojamos. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Įmonė maloniai prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.
5.3           Jeigu Įmonei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Įmonė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
5.4           Nepaisant to, kad Įmonė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Įmonė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Asmens rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Įmonė taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

6.              Asmenų duomenų naudojimas

6.1           Įmonė naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:
(a)        užtikrintų, jog svetainės bei elektroninės parduotuvės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Asmenims būdu;
(b)        suteiktų Asmenims informaciją, prekes ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
(c)         galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Asmenimis, įskaitant, bet neapsiribojant Asmens ir jo atstovų (kurių sutikimus Asmuo yra gavęs) duomenų teikimą Įmonės pasirinktam bankui („Bankas“) bei Banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui („Mokėjimų portalo techninis teikėjas“) elektroninės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų. Įmonė informuoja, jog Asmenys turi teisę reikalauti apriboti Banko ir Mokėjimų portalo techninio teikėjo vykdomą Asmens duomenų tvarkymą;
(d)        būtų sudaryta galimybė Asmenims naudotis interaktyviomis elektroninės parduotuvės funkcijomis, jeigu Asmenys to pageidauja;
(e)        Asmenys būtų informuoti apie Įmonės teikiamų paslaugų pakeitimus.
6.2           Įmonė, gavusi išankstinį Asmenų sutikimą, gali naudoti Asmenų duomenis bei perduoti šiuos duomenis savo partneriams, kurių sąrašas pateikiamas čia („Partneriai“), tam, kad Įmonė ir (ar) jos Partneriai pateiktų Asmenims informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios galėtų Asmenis sudominti, t. y. tiesioginės rinkodaros tikslu.
6.3           Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo metu, Įmonė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Įmonę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu pagalba@liubit.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
6.4           Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, Įmonės ir jos Partnerių pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu Asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.
6.5           Sutikimą gauti Įmonės ir Partnerių pasiūlymus, kaip tai nurodyta šios Politikos 6.2 ir 6.4 punktuose, Asmenys gali išreikšti:
(a)        pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, Prekių užsakymo teikimo metu;
(b)        prenumeruodami Įmonės naujienlaiškį.
6.6           Įmonė tai pat naudoja Asmenų, įsigijusių prekes, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Įmonės klientų pasitenkinimą Įmonės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Įmonės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus pranešimus yra anonimiški. Jeigu Asmuo nenori gauti tokių pranešimų, jis gali informuoti Įmonę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu pagalba@liubit.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime.

7.              Informacijos atskleidimas

7.1           Bendrovė turi teisę atskleisti Asmenų duomenis bet kuriai Įmonės grupės įmonei, įskaitant, bet neapsiribojant Įmonės dukterines įmones, galutinę kontroliuojančią įmonę ir jos dukterines įmones, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.
7.2           Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, kai toks perdavimas ar dalijimasis Asmenų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų, ar būtinas taikant ar vykdant visas kitas sutartis ir susitarimus, taip pat Įmonės, jos klientų bei kitų asmenų teisių, turto ir saugumo užtikrinimui.

8.              Asmenų teisės

8.1           Asmenys turi teisę kreiptis į Įmonę ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais. Įmonė informuoja Asmenis (prieš rinkdama duomenis) apie galimą jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais arba galimą jų atskleidimą tretiesiems asmenims.
8.2           Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar rinkodaros tyrimų tikslais, Asmuo turi atžymėti anksčiau pažymėtus / nepažymėti  atitinkamus langelius įvairiose formose arba pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkodaros tyrimų pranešimuose. Asmenys taip pat gali susisiekti su Įmone elektroninio pašto adresu pagalba@liubit.lt ir pranešti apie savo atsisakymą.
8.3           Įmonės svetainėje bei elektroninėje parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Asmenys patenka, rinkdamiesi nuorodos svetainėje ar elektroninėje parduotuvėje, turi savo privatumo politikas ir Įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Asmenims susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.
8.4           Asmenys turi teisę:
(a)        būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;
(b)        pateikę užklausą Įmonei, elektroninio pašto adresu pagalba@liubit.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Įmonė teikia Asmeniui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;
(c)         pateikus užklausą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Įmonė nedelsiant praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
8.5           Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

9.              Politikos pakeitimai

Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.

10.           Kontaktinė informacija

Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu pagalba@liubit.lt.